spacer

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ A SETKÁNÍ NAD MAPOU

PŘÍPRAVA STRATEGIE ROZVOJE ROKYTNICE - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ A SETKÁNÍ NAD MAPOU

V současnosti finišují práce na analytické části strategie rozvoje Rokytnice nad Jizerou. Její nedílnou součástí budou i výstupy ze setkání nad mapou a dotazníkového šetření mezi obyvateli Rokytnice a žáky základní školy. Z objektivních dat a hodnocení území obyvateli Rokytnice vzejde sada problémů, na které se město, spolu se zpracovatelem strategie společností ONplan, zaměří v návrhové části strategie. V září tohoto roku vám ke konzultaci předložíme výstupy z analytické části.

Setkání nad mapou proběhlo 9. června 2021 v jídelně základní školy. Zúčastnilo se ho přibližně 50 občanů, kteří pod vedením moderátorů ze společnosti ONplan diskutovali u 4 stolů. Jako hodnota území byla nejčastěji označována příroda a krásná okolní krajina. V mapovém záznamu ze setkání je označena řada oblíbených míst, například kaplička nad Rokytnicí, Přírodní divadlo, cesty okolo Rokytnice s pěknými vyhlídkami, Strážník a další. Další okruh hodnot tvořilo kvalitní sportovní a rekreační zázemí Rokytnice, které místní často využívají. V oblasti problémů nejčastěji zaznívalo téma nedostatku pracovních příležitostí, drahé pozemky a nemovitosti a s tím související nedostupné bydlení a prostory pro podnikání, dále nedostatek parkovacích míst v zimní sezoně, řada chátrajících nemovitostí, stále pokračující výstavba nových apartmánů a řada dalších. Mezi potřeby byly zaznamenány například dostupné bydlení pro mladé, pestřejší nabídka pracovních příležitostí, ale i letní koupaliště či skatepark.

Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu června tohoto roku. Obdrželi jsme celkem 242 vyplněných dotazníků. Samostatně probíhalo dotazníkové šetření i mezi žáky základní školy v Rokytnici, kde jsme obdrželi celkem 46 dotazníků od žáků 7. – 9. třídy. Dotazníky byly zaměřeny především na hodnocení Rokytnice z pohledu jejích obyvatel a na zmapování priorit rozvoje města. Otázky v dotazníku pro základní školu byly formulovány s ohledem na věk respondentů. Výsledky dotazníkového šetření v podstatě potvrdily a dále rozvedly výstupy ze setkání nad mapou. Za největší hodnoty byly označeny příroda a životní prostředí, sportovní a rekreační zázemí a klid. Pozitivně byly hodnoceny i kategorie bezpečnost, bydlení, technická infrastruktura, informovanost o dění ve městě a školství. Za problém označilo nejvíce respondentů dostupnost bydlení a pracovních příležitostí, nabídku služeb pro místní a slabší letní sezonu. Dostupnost bydlení a více pracovních příležitostí by podle většiny respondentů zamezily dalšímu úbytku obyvatel.

Žáci 7. – 9. ročníků základní školy za hodnotu Rokytnice označili nejčastěji skiareál a další sportovní aktivity, kostel, okolní přírodu a hory, Strážník, kapličku, či radnici. Za největší problém pak označili špatný stav silnic, velké množství turistů, dále to, že v Rokytnici chybí koupaliště a je zde mnoho opuštěných budov a areálů. Jejich nejoblíbenější činností je chození ven a turistika, jízda na kole a až na třetím místě lyžování a další sporty. Za místo, které nemají rádi, označili žáci, pomineme-li školu na 1. místě, areál bývalé továrny „Seba“. Mezi tři nejdůležitější věci, které by se podle dětí měly v Rokytnici vybudovat, patří nejčastěji koupaliště, skatepark a nový obchod. Na otázku, zda, až budou dospělí, chtějí zůstat v Rokytnici, odpověděla asi třetina žáků, že ano, protože se jim tu líbí a téměř polovina že ne, protože je tu malá nabídka práce, která je špatně placena a raději chtějí bydlet ve větším městě.

Podrobné výstupy ze setkání nad mapou a dotazníkových šetření budou součástí analytické části.
O tom, jak se budete moci zapojit do konzultace analytické části, Vás budeme informovat.

                                                                                                 Karolína Koupalová, ONplan